Untitled


SUBMITTED BY: Guest

DATE: Nov. 23, 2013, 3:25 a.m.

FORMAT: Text only

SIZE: 1.0 kB

HITS: 802

 1. cTb-BapaHcK] ÿêóáîâè÷
 2. [22:19][corpuscular] ïðèâåòèê
 3. [22:19][Dima Verner] îîî íó ïðèâåò!
 4. [22:19][Dima Verner] ÷ òóò ó âàñ
 5. [22:19][ycTb-BapaHcK] âÿòè÷ ïüåì
 6. [22:19][Dima Verner] îãà
 7. [22:19][Dima Verner] ÿ îááîëîíáêè âûïèë òàê
 8. [22:19][ycTb-BapaHcK] ñëîí ÷èòàåì
 9. [22:19][Dima Verner] íåñëàáî
 10. [22:20][Dima Verner] ÿ íàîë ìåñòî ãëå òèõî
 11. [22:20][Dima Verner] ïðèêèíü"
 12. [22:20][Dima Verner] ò è õ î
 13. [22:20][ycTb-BapaHcK] âåçåò
 14. [22:20][Dima Verner] âèçäå ãîïîòà àðåò à ÿ íàøåë ãäå íå àðåò
 15. [22:20][Dima Verner] ôàðòàíóëîî...
 16. [22:20][ycTb-BapaHcK] à îò ÷åãî æå ãîïîòà àð¸ò?
 17. [22:21][Dima Verner] êàê æå ÿ íàñëàäèëñìî òèøèíîé...
 18. [22:21][ycTb-BapaHcK] â åâðîïó õî÷åò?
 19. [22:21][Dima Verner] àõåç îò÷åãî
 20. [22:21][Dima Verner] áåñíîâàòàÿ èáî
 21. [22:21][Dima Verner] à íó äà

comments powered by Disqus