Untitled


SUBMITTED BY: Guest

DATE: Nov. 23, 2013, 3:27 a.m.

FORMAT: Text only

SIZE: 1.0 kB

HITS: 743

 1. 2:21][Dima Verner] áåñû â ÅÑ ðâóòöà
 2. [22:21][Dima Verner] áëåà
 3. [22:21][corpuscular] îíè ïðîñòî îðóò
 4. [22:21][corpuscular] êàê ïòèöû
 5. [22:21][Dima Verner] ÿ ïîä òîìàñà êîíåðà âòêóíûë íîðì
 6. [22:21][corpuscular] ìåòÿò òåððèòîðèþ
 7. [22:21][Dima Verner] ÿ òààê äàâíî
 8. [22:21][ycTb-BapaHcK] õå-õå
 9. [22:21][corpuscular] íó è ñïàðèâàòüñÿ õîòÿò
 10. [22:21][svaleb] îäíà èç ïÿòè çà äåñÿòêó
 11. [22:21][Dima Verner] ÒÀÊ ÄÀÂÍÎ
 12. [22:21][Dima Verner] íå îòäûõàë
 13. [22:22][svaleb] òàê òî
 14. [22:22][Dima Verner] 79 83
 15. [22:22][Dima Verner] ó íåãî òðåê åñòü
 16. [22:22][Dima Verner] ïîä åòîò
 17. [22:22][Dima Verner] òàì ãðàäóñûý
 18. [22:23][svaleb] îäíà èç ïÿòè çà äåñÿòêó
 19. [22:23][ycTb-BapaHcK] çàëåç â êàêóþòî äûðó è ñëóøàë òàì êîíåðà
 20. [22:23][ycTb-BapaHcK] íó òû è

comments powered by Disqus