Untitled


SUBMITTED BY: Guest

DATE: March 31, 2013, 6:50 p.m.

FORMAT: Text only

SIZE: 665 Bytes

HITS: 798

  1. [14:48][misanthe] ìóðàâüè ñèëüíû êàíåø, ìîãóò ïîæðàòü æóêà
  2. [14:48][misanthe] íî ìóðàâåéíèê èíà÷å - ÍÈÊÎÃÄÀ
  3. [14:49][Rednyrg721] çàòî îíè óìåþò ìóðàâåéíèêè ñòðîèòü
  4. [14:49][Rednyrg721] à æóêè â íîðàõ æèâóò
  5. [14:49][misanthe] è âñåìè ìóðàâüÿìè ïðàâèò ÌÀÒÊÀ
  6. [14:49][Rednyrg721] áëÿ, ÿ õî÷ó ï÷åëîâîäîì ñòàòü
  7. [14:49][Rednyrg721] êðóòî æå
  8. [14:49][slaught] àõàõà
  9. [14:49][slaught] ïàñåêà-ïàñåêà
  10. [14:49][misanthe] íó òàê òî ãðèáû ñèëüíåå ìóðàâüåâ

comments powered by Disqus