Untitled


SUBMITTED BY: Guest

DATE: March 15, 2013, 3:31 p.m.

FORMAT: Text only

SIZE: 754 Bytes

HITS: 1239

 1. A
 2. [11:13][Cuvirel] óðà íàøåëëë æèëüåå
 3. [11:14][Japanese] Íó çäðàâñòâóé, Ðîññèÿ-ìàòóøêà !
 4. [11:14][Mr.Catch-Ghetto] çäðàâñòâóé- çäðàâñòâóé!
 5. [11:23][multi Ro@cH] êîìà ïîñêâåðíåë
 6. [11:24][multi Ro@cH] ïðèâåò ÿïîíêà
 7. [11:24][multi Ro@cH] êâîðòèðó íàøåë ÷óâûðåë?
 8. [11:24][multi Ro@cH] ñíèìàòü áóäåøü?
 9. [11:24][multi Ro@cH] ùà ïîéäóò äî¸áû ïî ïîâîäó ñëîâà "êâîðòèðó"
 10. [11:24][multi Ro@cH] ((
 11. [11:24][multi Ro@cH] ))
 12. [11:24][multi Ro@cH] òîåñòü
 13. [11:25][Mr.Catch-Ghetto] êîìà ïîêðàñíåë
 14. [11:26][multi Ro@cH] è ïî ïîâîäó ñëîâà "òîåñòü"

comments powered by Disqus