You are reporting the paste drtu sdyszty set awrtaw.